• Telefon +90 342 337 4646

  • Fax +90 342 337 2869

BASVURU FORMU

 

TEYMUR TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET A.Ş.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİ
BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
TEYMUR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. (“TEYMUR” veya “Şirket”) olarak tarafınıza yönlendirdiğimiz bu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi ile kişisel veri sahiplerine tanınan başvuru hakkını kolaylıkla kullanabilmeniz için gereken tüm unsurları kapsamaktadır. Bu nedenle kişisel verilerinizle ilgili başvuru hakkınızı kullanırken bu formun çıktısını alarak doldurmanızı ve formun sonunda belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.
A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:


Ad:

Soyad:

T.C Kimlik Numarası :

Telefon Numarası :

E-Posta:

Adres:

B. LÜTFEN ŞİRKET İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. (Müşteri, ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)


Müşteri
Ziyaretçi
İş Ortağı
Tedarikçi

Eski Çalışan
.............................. (lütfen belirtiniz..)
Şirkette Çalıştığım Yıllar
...............................(lütfen belirtiniz..)
Çalışan Adayı
...............................(lütfen belirtiniz..)
Şirket'e başvurusu yaptığım Yıllar

Diğer .............................................................................................................

C. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER


Tercih

Konu

Şirket nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

Şirket nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

Şirket nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi talep ediyorum.

Kişisel verilerimin Şirket nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler tarafımıza iletilmelidir:

  • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği,
  • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,
Silinmesini
veya
Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirket’e iletilmelidir.

Kişisel verilerim Şirket nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirket’e iletilmelidir:

  • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği,
  • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirket’e iletilmelidir.

Şirket nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.
Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Şirket’e iletilmelidir.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirket’e iletilmelidir.

D. LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ: (Lütfen Yukarıda Belirtilen Bilgi/Belgeleri Ayrıca İletiniz)
AÇIKLAMA:
.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
E. BAŞVURU SONUCU BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ (Lütfen yanıtın tarafınıza iletilme yöntemini seçiniz):
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum
Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.
F. BAŞVURU FORMU’NUN İLETİLECEĞİ YÖNTEMLER

  • Tarafımıza şahsen başvuru yaparak, “Başpınar Osb Mah. 2.Org.San.Böl. Hacı Sanikonukoğlu Blv. No:10 Şehitkamil / Gaziantep” adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak, veya; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanmak suretiyle ve e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılıp adresine gönderilerek.

G. TÜM BAŞVURU SAHİPLERİNİN BU KISMI DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR [Hukuka aykırı beyanlar hakkında hukuki ve cezai yaptırımların söz konusu olduğunu önemle bildiririz.]
İşbu başvuru formunda tarafımca belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan eder; TEYMUR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti için ek bilgi ve evrak (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkının bulunduğunu kabul ederim.
Kişisel Veri Sahibinin / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişinin


Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi

:

İmza :

:

1 Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz.