• Telefon +90 342 337 4646

  • Fax +90 342 337 2869

AYDINLATMA METNI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TEYMUR TEKSTIL SANAYİ TİCARET A.Ş. (Şirket olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.
Ziyaretçi giriş-çıkışlarının kontrol edilmesi, ziyaretçilerin kime/nereye geldiklerinin belirlenmesi ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz fiziksel güvenlik birimi tarafından kaydedilmektedir.
Misafir interneti hizmeti ile kanuna uygun olması amacıyla kişisel verileriniz kaydedilmektedir.
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri ve tedarikçilerin ticari ve kişisel verileri tutulmaktadır.
Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla çalışanların özlük dosyalarında verileri tutulmaktadır. Ayrıca ilerleyen süreçlerde ihtiyaç duyulduğu takdirde tekrar değerlendirmek için özgeçmiş bilgileri muhafaza edilmektedir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Müşteri ve tedarikçi kişisel verileri Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, işbirliği oluşturulması ve Şirket'in ve şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşılmaktadır
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kamera verileri, ziyaretçi girişleri ve misafir internet hizmeti kapsamında kaydedilen kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
Sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla müşteri kişisel verileri ilgili satış-pazarlama birimleri aracılığıyla toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesin de kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d)ve(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili kvkk@teymurtekstil.com yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Başpınar Organize Mah. 2.Osb Hacı Sani Konukoğlu Blv. No:10 Şehitkamil / Gaziantep   adresine ulaştırmanız gerekmektedir.